Tuesday, September 16, 2008

two boxwood shohin

Korean boxwood, Buxus microphyllum