Friday, January 1, 2010

Euonymus

European firebush, Euonymus europea