Thursday, November 8, 2012

Euonymus #1

Euonymus europea